ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถาม

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถนนลำปาง-แม่ทะ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์: 054-237399 ต่อ 4103
โทรสาร: 054-241177

aeknarin.51@gmail.com pat_suphat@hotmail.com

แผนที่ติดต่อ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา