ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างเอกสารขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืม สำหรับ ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

-ตัวอย่าง แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กรณี อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ตัวอย่าง แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กรณี อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
-ตัวอย่าง สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้
-ตัวอย่าง สำเนาบัตรประชาชน ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

สำหรับ ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

-เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

==================================================================

สำหรับ ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

-เอกสารประกอบการยื่นกู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

==================================================================

สำหรับ ผู้กู้รายใหม่

-เอกสารประกอบการยื่นกู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

==================================================================

ระบบกู้ยืมเงินแบบดิจิทัล LOS

-ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบกู้ยืมเงินแบบดิจิทัล LOS ปีการศึกษา 2564

เอกสารดาวน์โหลดประกอบการกู้ยืม

==================================================================

- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
- กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบใหม่)
- กยศ.108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน (ใช้กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล และที่อยู่)
- กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
- บันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา (ปี 2564)
- แบบฟอร์มแสดงหลักฐานจิตอาสา (ปี 2564)

ระเบียบและข้อกำหนดการกู้ยืมเงิน

==================================================================

- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
- กำหนดชั่วโมงเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ปีการศึกษา 2564 

ตัวอย่างการกรอกเอกสารการกู้ยืมเงิน

==================================================================

- ตัวอย่าง! หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
- ตัวอย่าง! สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ตัวอย่าง! กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม
- ตัวอย่าง! เอกสาร สลิปเงินเดือน
- ตัวอย่าง! หนังสือรับรองเงินเดือน แบบที่ 1
- ตัวอย่าง! หนังสือรับรองเงินเดือน แบบที่ 2
- ตัวอย่าง! เอกสาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ตัวอย่าง! ใบรายงานผลการเรียน
- ตัวอย่าง! ใบลงทะเบียน
- ตัวอย่าง! ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
- ตัวอย่าง! การกรอกเอกสาร โครงการกิจกรรมที่มุ่งเน้นจิตอาสา พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
- ตัวอย่าง! กยศ.108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน