ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างการเซ็นเอกสารใบเบิกเงินกู้ยืม 1/2565 (สำหรับผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

-กรณีผู้กู้อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

==================================================================

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน 1/2565 (สำหรับผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

-เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

==================================================================

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน 1/2565 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่)

-เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

==================================================================

คู่มือระบบกู้ยืมเงินแบบดิจิทัล DSL

-ขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบกู้ยืมเงินแบบดิจิทัล DSL ปีการศึกษา 2565

==================================================================

แบบฟอร์มจิตอาสาและตัวอย่างจิตอาสา ภาคเรียนที่ 1/2565

-บันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา (ปี 2565) แบบใหม่
-หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมที่มุ่งเน้นจิตอาสา Word แบบใหม่
-หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมที่มุ่งเน้นจิตอาสา PDF แบบใหม่
-ตัวอย่าง บันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา (ปี 2565)
-ตัวอย่าง หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมที่มุ่งเน้นจิตอาสา

==================================================================

ประกาศคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

-คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 แบบใหม่
-คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 2 แบบใหม่

เอกสารดาวน์โหลดประกอบการกู้ยืม

==================================================================

- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (แบบใหม่)
- กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบใหม่)

ระเบียบและข้อกำหนดการกู้ยืมเงิน

==================================================================

- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
- กำหนดชั่วโมงเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ปีการศึกษา 2565 

ตัวอย่างการกรอกเอกสารการกู้ยืมเงิน

==================================================================

- ตัวอย่าง! หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
- ตัวอย่าง! สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ตัวอย่าง! กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม
- ตัวอย่าง! เอกสาร สลิปเงินเดือน
- ตัวอย่าง! หนังสือรับรองเงินเดือน แบบที่ 1
- ตัวอย่าง! หนังสือรับรองเงินเดือน แบบที่ 2
- ตัวอย่าง! เอกสาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ