ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.

กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน (แบบใหม่)

กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน

กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา

กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน (ใช้กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล และที่อยู่)

หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว

แผนที่บ้าน

รูปถ่ายบ้าน

บันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา (ปี 2562)

ขั้นตอนการปฏิบัติ ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถค้นหาคณะที่ต้องการได้

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร โครงการกิจกรรมที่มุ่งเน้นจิตอาสา พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง

กำหนดชั่วโมงเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

เอกสารประกอบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้รายใหม่)

เอกสารประกอบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น)